Gepubliceerde artikelen uit tijdschriften reeks ‘De Sphinx'

Artikel no. 10
De Sphinx

ARIERS EN DE EVOLUTIE DER RASSEN - Deel 2
Oorspronkelijk gepubliceerd in november 1988


Het NEO- fascisme en de evolutie der rassen - vervolg

De stoffelijke werelden zijn voortgekomen uit de negatieve Geestsubstantie van de gekristalliseerde ruimte dat alleen aan de dageraad van het Zijn bestond.

Elk deel van ons Stelsel, met een verschillende graad van bewustzijn, wordt met Zijn Bewustzijn doordrongen, in verschillende trillingssnelheden gebracht en is daarom in de verschillende dampkringen of sferen op verschillende wijze samengesteld.

67171988 2412924452119717 1327183008003784704 n

De “ Werelden” kwamen zo tot het bestaan en werden om verschillende doeleinden geschikt gemaakt. Het zijn toestanden van stof van verschillende dichtheid en trillingsmaat., zoals b.v. vloeistoffen, ether, gassen en vaste stoffen in onze stoffelijke wereld.

Dit alles werd niet van het ene op het andere moment geschapen, maar zoals een spin haar web draad na draad weeft, zo schiep Onze Vader de ene wereld na de andere in Zichzelf, naarmate er in het ontwikkelingsplan aan nieuwe voorwaarden behoefte is.

Eerst werden de hoogste werelden geschapen (de etherische Hemelgebieden ). Dit heeft tot doel om het leven der involutie langzaam tot steeds dichter wordende stof te brengen totdat het dieptepunt is bereikt en dan weer langzaam omhoog te voeren tot het hoogste punt.

Vanuit het dieptepunt naar het hoogtepunt toe wordt dan weer de ene wereld na de andere wereld ontvolkt en lost op.


Artikel no. 9†
De Sphinx

ARIERS EN DE EVOLUTIE DER RASSEN - Deel 1
Oorspronkelijk gepubliceerd in november 1988


Het NEO- fascisme en de evolutie der rassen
In verband met het thans zo hevig opkomende neofascisme vinden wij het als geestelijke scholing noodzakelijk de werkelijke betekenis van AriŽr en het Arisch zijn toe te lichten.

Het verwondert ons in hevige mate dat niet velen in encyclopedieŽn en/ of goede woordenboeken dit niet reeds zelf hebben opgezocht. Zij zouden tot de verrassende ontdekking zijn gekomen dat de uitleg die aan het † †AriŽr † zijn en de verhevenheid van het Arische volk gegeven wordt heel anders ligt dan men in de 2de Wereldoorlog en daarna aan het bovenstaande heeft gegeven.

mensen

AriŽrs
Volgens de encyclopedieŽn: AriŽrs ofwel Arya (Sanskriet) – Edele.

AriŽrs ofwel Arya is een naam, die de in PerziŽ binnengedrongen (omstreeks 1500 v.Chr.) INDO- Europese volken zichzelf gaven ter onderscheiding van de inheemse bevolking van de Weddiden.

“ Weddiden” is de verzamelnaam voor een aantal oude volken in Zuid-Oost AziŽ met Wedda – (Veda’s) †kenmerken, voornamelijk de Wedda (Ceylon), de Senoi (Malakka), de Sakai en Kubu (Sumatra) en de stammen van de Nilgiri bergen.

De taalwetenschap verstaat onder AriŽrs de oostelijke groep van de INDO- Europese talen.

Verwarring
Midden negentiende eeuw is door Franse, en in hun voetspoor door Duitse schrijvers, de taalkundige term AriŽrs gebruikt om het Noordse ras aan te duiden, wat tot een heilloze verwarring van taalkundige en antropologische begrippen leidde, samenhangend met een onmatige verheerlijking van het Noordse ras. Elk ander dan taalkundig gebruik van de term AriŽrs dient dan ook uitdrukkelijk te worden vermeden.

Midden-AziŽ was de bakermat der Arische rassen, die van de oorspronkelijke Semieten afstamden (een tak van het Joodse volk). Van daar af zijn al de verschillende rassen, die van deze Semieten afstamden hun stoffelijke evolutie begonnen.


Evolutieplan

Hetgeen nu volgt is slechts zeer simplistisch en summier weergegeven, daar wij anders zeer diep in de esoterie zouden moeten duiken en velen hier nog niet aan toe zijn.

Toen Onze Vader, AL DAT IS, in den beginne schiep, koos hij een geschikte plaats in de ruimte, vervulde dit met Zijn Aura, elk atoom in dat bijzondere gedeelte in de ruimte doordringend, om op die manier de werkzaamheid in elk onscheidbaar atoom op te wekken.

Wij spreken hier van een negatieve en een positieve pool van de Universele Geest, terwijl de Oerbron (Atma, die wij AL DAT IS noemen en waarvan wij als Geesten deel uitmaken (Atman)) een uitdrukking is van de positieve energie van Onze Vader.


Wordt vervolgd.


Artikel no. 8†
De Sphinx

Ma
De naam Ma Prem Shakti Prema Gopi Krishna roept een aantal vragen op. Deze naam is indertijd officieel geregistreerd geworden in het oosten. Hier in het westen zegt deze samengestelde naam weinig. Zeker ook omdat de afgelopen jaren diverse personen bij allerlei “spirituele “groeperingen delen uit deze naam zich toebedelen. Om nader te onderzoeken wat deze samengestelde naam betekent, is het goed om hier dieper op in te gaan. En wie kan dit beter dan Ma zelf?†

Wat de aanspreektitel ‘Ma’ betekent, legt Ma uit in onderstaande artikel.

Ma = Neit = De kosmische orde, die in aanzet in de nog niet volledig geopenbaarde oerstof-materie†aanwezig is, maar wel het Doel van de schepping is.†Daar komt ook de positie van MA voor in de Zonneboot, vandaan.

De cyclus voltrekt zich aldus via het licht Re of Ra = Egyptische Zonnegod, of de Geest die in de stof afdaalt en daarin arbeidt om op deze wijze uiteindelijk de Kosmische eenheid te bereiken middels Ma = materie.

Talloos zijn de mythen over de Godheid, die zijn ledematen opoffert, d.w.z. zijn oorspronkelijke Geestelijke eenheid van mannelijk en vrouwelijk ( onzijdig) verbreekt om in de openbare stof de vrouwelijke Goddelijke energie te verwekken.

Het is in het chaos begrip, de eindeloze en ongeordende materie (oerstof), dat ons de eerste manifestatie van de Goddelijke Geest zichtbaar wordt, en wel in de vrouwelijke krachten.
Hierbij hoort een kleine uitleg over de Zonnegod Re of Ra: Re = de kater die de slang “Apap” doorsnijdt. Als kater symboliseert Re de Goddelijke eigenschap van het kunnen zien in de duisternis (oerstof materie), waarin de toekomst van al het leven gesluierd aanwezig is.

Apap = de slang van de duisternis, gesymboliseerd in de Zonneboot ( lichtgeest).


Artikel no. 7†
De Sphinx

Bewogen leven
Dit zij mij troost mij werd gegeven
wat het bestaan den sterke biedt,
de volheid van het aardse leven.

Naar toppen van het hoogste streven
naar dalen van het diepst verdriet,
daar werd ik stormend heengedreven.

Ik ken het mild verpozen niet
de luwe lommerlanen niet,
doch ook de lauwe halfheid niet,
Ik heb mijn naam voluit geschreven.

Wanneer de dood m’in de ogen ziet.
Mij vorderend voor zijn vergebied.
Onthoud ik hem het Welkom niet.
Dan zal ik buigen – zonder bevenen
DANKEN voor ‘t “Bewogen Leven “.

Ma.

60524251_2303345406410956_1266973549403308032_o

Artikel no. 6†
De Sphinx

Helpen
Wanneer men het verlangen krijgt om te helpen, hetzij mens, dier of wie en wat dan ook, help dan zonder een beloning te vragen!
En help dan vooral ook als je hetgene je doet onaangenaam of niet leuk vindt. Wanneer je dit laatste niet kunt, help je niet echt !

“ Ma “†


Artikel no. 5 (deel 2)
De Sphinx

Karma and ReÔncarnatie
Miljoenen mensen geloven in reÔncarnatie en karma of in 1 van beiden en zij die een Christelijke achtergrond hebben, weten er niet van!?!.

Is er dan niet sprake van een opzettelijk dom houden vanwege macht en materialisme?

Is het dan niet de allerhoogste tijd dat men deze “sleutel” der wetenschap terugvindt?!!!

Ook in de medische wetenschap stuit men steeds meer op het feit dat de psychť van de mens een belangrijke factor is, die men bij het genezingsproces moet betrekken, wil men succes hebben. De geestelijke (spiritum) houding, of zo men wil de psychische, is heel vaak bepalend. In de oorsprong van de artsenij bijvoorbeeld: de zogeheten wonder of natuurgenezers betrokken immers (nog altijd trouwens en die tendens keert weer terug) de omgeving in zijn totaliteit bij de genezing! Is het niet zo dat de natuur zelf reeds zorgt voor geneesmiddelen, planten etc.? En stuit de research in alle wetenschappen niet steeds weer op die enge grenzen, die zij zichzelf hebben gesteld? Waarom dan breken zij die grenzen niet open? Het is de angst in ieder mens – onbekend maakt onbemind – die hen weerhoudt.

Hoe is die angst er gekomen? Door machtsmisbruik en indoctrines, veelal via de religieuze voorschriften door de mens gesteld. Met name de Christelijke hoogwaardigheidsbekleders stelden vele taboes in, opdat de mens in vaagheden niet meer precies zou weten en zodoende gemakkelijk te manipuleren valt. Dit paste precies in het straatje van overheersers?
Iedere arts, prof, dr., etc. komt naarmate hij/zij meer ervaring opdoet, te staan voor verrassingen en onverklaarbaarheden zo nu en dan?! Gebeurtenissen die hen, ondanks hun uitgebreide studie en ontwikkelde geest (intelligentie) voor verrassingen plaatsen!

Ook wij, die de bovengenoemde wetenschap omtrent ReÔncarnatie en Karma trachten terug te brengen in het westen, opdat de wetenschap weer een harmonieus en evenwichtig geheel wordt en zodoende de grenzen verder kunnen worden verlegd, leggen de Eed van Hippocrates af (Hippocrates van Kos, rond 400 vChr.; de eed waarin beloofd wordt al het geleerde dienstbaar te maken aan onze naasten en het zwakkere te beschermen).

Blijkt daaruit dan niet dat wij allen gezamenlijk in feite hetzelfde doel nastreven? En dan doet het er in wezen niet zoveel meer toe welke opleiding men tevoren heeft gehad. Natuurlijk is de graad van ontwikkeling belangrijk, maar waar we vanuit moeten gaan, is dat zelfs iemand, die om welke reden dan ook niet de kans heeft gehad om bij wijze van spreken iets te doen aan zijn eigen analfabetisme, toch een zeer hoog denkvermogen (intelligentie) kan bezitten! En hoe verklaren de geleerden dat dan weer? Want erkennen doen wij het wel, de feiten liggen er immers?†
Is het dan niet beter (en wat heet “beter”) dat wij eindelijk elkaars “mondigheid” accepteren? Is dat nu zo’n grote opgave, onoverkomelijk?!! Nee toch!

Wel nu dan: “Heb uw naaste lief, gelijk Uzelven!” in wederzijds respect is immers pas een goede dialoog mogelijk?! Iets waar alle partijen rijker uit tevoorschijn kunnen komen.


Artikel no. 5 (deel 1)
De Sphinx

Karma and ReÔncarnatie
Eind jaren 50 arriveerde Ma per boot (door haar zelf mede georganiseerd) uit “de Oost” in Nederland. Komende uit een loodzware, bloederige periode met oorlog, opgesloten zitten in het “Jappenkamp” en de naoorlogse revolutie periode (de Bersiap tijd), was de opvang in Nederland schamel en met veel onbegrip.

Ma leerde mensen al snel over Karma en ReÔncarnatie, twee begrippen, welke in die tijd grotendeels onbekend waren. Lastig voor te stellen voor nu, omdat de begrippen ondertussen te hooi en te gras worden gebezigd en toen volslagen onbekend waren. Alleen in selecte gezelschappen waren de termen bekend. Beide termen hebben daarbij tegenwoordig voor het grote publiek ook nog een overwegend negatieve dan wel een weinig begripvolle connotatie.

Toch is een andere inwerking van deze termen aan een opmars bezig en hopelijk draagt dit artikel van Ma uit augustus/’september 1988 bij aan een nadere verheldering en duiding van deze begrippen.

Ieder mens is op zoek naar zijn/haar eigen identiteit, eigen ik.
Wie ben ik?
Wie is die ander?
Waarom doe ik de dingen zoals ik die doe?
Wat doen die anderen en waarom maak ik mij druk om sommige anderen en anderen weer niet?
Wat en welke relatie heb ik met mijzelf en met anderen?

Misschien is er meer weten in mij dan alleen in mijn gewone bewustzijn; ligt er meer verborgen over andere identiteiten in mijn bewustzijn en behoef ik er slechts naar te zoeken om het te vinden.

Wat is de oorsprong van dat weten, dat voelen dat wij intuÔtie noemen?
Wat gebeurt er als ik sterf en doodga en daarna?
Als dan het besef komt van een leven voor de geboorte is†men nieuwsgierig en gaat verder onderzoeken.

Wanneer men in encyclopedieŽn gaat zoeken, ontdekt men dat de kennis over REŌNCARNATIE zover reikt als de geschiedenis. Het bevat het geloof in de relatie tussen harmonie van alle leven en het gradueel louteren van de Ziel en de Geest totdat het terugkeert naar de oerbron van alle leven, hetwelk God (Jahweh, Jehovah, Allah, Bhrama, Jah etc.) is.

Het is het geloof dat de Ziel onsterfelijk is en zichzelf belichaamt (evenzo in het stoffelijke) van tijd tot tijd tot het zichzelf heeft uitgewerkt tot algehele Reinheid en Harmonie. Het zegt verder dat de daarbij vergezeld gaande oorzaken van Karma (=o.a. Wet van Oorzaak en Gevolg) en de uitwerking van de innerlijke lasten van het innerlijke zijn en reÔncarnatie de fysieke opportuniteit gelegenheid biedt om aan de Karmawet te voldoen.

Twee van de alleroudste geloven in de geschiedenis van de mens bevatten de kennis van Karma en ReÔncarnatie. Dit is dus anders dan men in het westen weet, daar tot nu toe reÔncarnatie en karma altijd worden betrokken in het zogenoemde spirituele vlak en daar de mensen geen juist begrip hebben omtrent spiritualiteit, betrekken zij dit altijd in het occulte en het van het stoffelijk ontdane vlak: geesten, spoken en griezeligheden in de nacht. Men verzuimt het echter te verbinden met de religie.

Toch, als men de verschillende religies (geloven) beschouwt, ziet men verschillende karakteristieke raakpunten in bijna alle geloven. De een gelooft in het bestaan van de Ziel, de ander in de Openbaringen van de supernatuurlijke dingen.

Dan ook nog buiten alle genoemde factoren (punten) de herhaalde vraag over het overleven van de Ziel.†

Vanaf de Egyptenaren tot aan de Grieken, van de Boeddhisten tot aan de Hindoes, was de Ziel een pre-existente entiteit welke plaatsnam in verschillende stoffelijke lichamen, geÔncarneerd gedurende een bepaalde tijd verblijvende in een astraal lichaam, maar steeds weer reÔncarnerende.

Elke religie heeft zijn eigen geloof (zienswijze) betreffende de Ziel, er is echter geen religie, die niet gelooft in het bestaan van de Ziel als een deel van de onsterfelijkheid van de mens en het leven als zodanig (het wezen). En ergens tussen het Jodendom en de Christenen heeft het “Westen “de aloude wetenschap over de ReÔncarnatie en de Karmawet verloren (zie 553 na Chr. het oecumenisch concilie te Constantinopel in verband met het verwijderen van de monofytische geschriften).

Artikel no. 4
De Sphinx


Potje Karma
In een les kwam een uiteenzetting over wat Karma is. Een glazen potje gevuld met wijwater werd omhoog gehouden en werd vergezeld door de volgende uitspraken:

Dit is een potje Karma, mijn Karma. Dit potje moet ik leeg eten. In dit potje zit alles, zowel de dingen die ik niet lust als de dingen die ik wel lust. Ik kan beginnen met wat ik lekker vind en het onaangename uitstellen. Ik kan ook eerst het onaangename verwerken om me daarna aan het lekkere deel te kunnen wijden.

Hoe dan ook, alles moet op; het volledige Karma moet worden afgewerkt; dit hele potje dat betrekking heeft op stoffelijke bestaan op Aarde.

Het potje bevat veel teveel om in een keer leeg te eten en eten doe je als je honger hebt. Het Karma kun je nooit in een leven verwerken; daarvoor zijn vele levens nodig en je ontwikkelt je bij elk stukje Karma dat je beetje bij beetje verwerkt.

De een zal sneller eten dan de ander en dus sneller door het Karma heen zijn dan de ander. Je kunt ook weinig tegelijk verwerken en alles zoveel mogelijk uitstellen, maar besef dat eten dat te lang blijft staan, bederft; hetgeen een hoogst onaangenaam verloop veroorzaakt bij het inlossen van het Karma. En eten wat je te vlug opeet, kan je een indigestie bezorgen.

Je kunt zelfs weigeren om ook maar iets te verwerken; waarop de persoon het risico loopt in een staat van autisme te vervallen en/ of stil komt te staan in zijn of haar ontwikkeling.

Je bent dus in principe in staat om zelf uit te maken of je er lang of kort over wilt doen. In principe, omdat je je ervan bewust moet zijn en bereid moet zijn de verantwoordelijkheden van het universele leven te aanvaarden. Onwetendheid, luiheid, begeerten en angst (ofwel ego of dierlijke ziel) zijn slechte raadgevers op het pad van de Karmische evolutie.

Verwacht niet na het ledigen van het potje Karma het uiteindelijke Al, Nirwana, te bereiken. Het potje Karma bevindt zich niet in het niets, maar in een veel groter grotere omgeving. Dit potje bevatte slechts het Karma van het stoffelijke bestaan op Aarde; daarbuiten is er nog veel meer. De evolutie gaat gewoon door, maar dan in andere vormen onder andere wetmatigheden.

Artikel no. 3
De Spinx

De†naam van de school, de Sphinx, is een symbool.
Een symbool dat voor velen verbonden is aan speculaties betreffende het oude Egypte met zijn mysterieuze overblijfselen van een verloren gegane beschaving.

Deze beschaving is op het gebied van de esoterische kennis buitengewoon hoog ontwikkeld geweest. Echter door misbruik van deze kennis door een deel van de hogepriesters is de gehele beschaving langzaam maar zeker in verval geraakt.

Dat wat is overgebleven, wordt heden ten dage beschouwd als monumentale graftomben, gemaakt door domme maar ijverige primitieven. Wat deze opvatting echter weerspiegelt, is onze eigen verwrongen geest, beheerst door kortzichtigheid en arrogantie.

Steeds meer echter komt men tot de conclusie dat achter de majestueuze overblijfselen uit de oudheid veel meer schuilgaat. Dat de school de naam van de “Sphinx” voert is niet zomaar. Dit artikel is dan ook bedoeld om het symbool van de Sphinx toe te lichten. Deze toelichting kan het best geschieden aan de hand van een citaat uit het boek “Het ontstaan van het Heelal“ van Jozef Rulof, waarin hij beschrijft hoe hij in een†visioen een uitleg krijgt van ťťn der Meesters van het Liefdeslicht, meester Alcar:

“Wat is dit voor een beeld, Alcar?”
Dat is de Sphinx. Wie dit beeld voelt, voelt en begrijpt de Pyramide.
Zij vraagt, zij roept, zij dwingt ons tot onszelf te komen (Esos – red.) en in onszelf af te dalen.†
Eerst dan mogen de mensen hier binnengaan.
Zij zegt: “mens, ken uzelf, wordt zoals ik, hoort wat ik te zeggen heb”.
Maar de mens luistert niet!
Dit beeld heeft een diepe betekenis en heeft met de Bijbel te maken.
Aanschouw dit gelaat en voel aan wat het zeggen wil.
Veel heeft het te zeggen, toch zijn er maar weinigen, die het verstaan.
Dit is voor de mens, maar de mens loopt het voorbij en stapt binnen (de Pyramide – red).
De Sphinx roept ons een halt toe en zegt: “tot hier en niet verder en buigt uw hoofd.
Gij, kinderen van God, ziet mij aan die allen die hier naar binnen willen gaan”.

De Sphinx wordt ook genoemd ‘de poortwachter der geheimenissen’, hij, die het geheim van de Pyramide, de kennis, die er in symbolen in is verwerkt, bewaakt.

De Sphinx, die volgens de oude mythologie slechts hen liet passeren, die het raadsel van de Sphinx konden oplossen.

Artikel no. 2
De Sphinx

Door Ma Prem Shakti prema Gopi Krishna


Meditatie Mijmeringen
Vluchtig en in ijle flarden zweven mijn gedachten en gevoelens over het huwelijk, kinderen Yin en Yang, het “man en vrouw” zijn. De Aarde en de natuur; de Natuur… De mens en zijn/haar natuur, dier-natuur, plant-natuur, scheppingsnatuur-natuur; natuur…… karakter, aard. Wat zijn wij veraf geraakt, zoek geraakt van MOEDER NATUUR, van HAAR!†
Wij hebben het in de taal over het mannelijke, wij denken aan het mannelijke, wij denken aan het mannelijke bij het bidden en nog steeds is er in de samenleving sprake van meer hem dan haar over de gehele Aarde! Waarom is een zoon bijna altijd zoveel belangrijker, een stamhouder, als een dochter?!

Het is een ZIJ (zijdezacht) die BAART en VOEDSTER is!
ZIJ draagt ons, als wij zonder op of om te kijken over haar heen stappen en haar grieven in haar ziel.††
Zij herstelt elke geknakte en beurt het weer op.
Zij vergeeft ons onze ondank en voedt ons desondanks, steeds weer.
Zij tilt ons in vreugde en verdriet en als wij ruw en dom…..Haar breken, KLAAGT ZIJ NIET!
Zij glimlacht slechts en met LIEFDE en geduld, een Moeder eigen, vervult zij onze wensen en omringt Zij ons met haar kleurenpracht, Haar geurendracht, Haar trillingen en stille tevredenheid, die ons steeds weer van schuld bevrijdt door Haar Liefde en geduld, waarin Zij slechts GEVEN en geen vragen kent!
Haar titel is MOEDER, Ur-Antia,†
DANK VOOR UW EEUWIG DURENDE EN LIEFDEVOL GEBED©2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |†info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx