ARIERS EN DE EVOLUTIE DER RASSEN - Deel 3
Oorspronkelijk gepubliceerd in november 1988


Het NEO- fascisme en de evolutie der rassen - vervolg

Evolutie der Rassen

Zoals gezegd in de vorige artikelen, deel1 en deel 2, is slechts in simpele en grote lijnen geschetst.�
De evolutie van de Aarde wordt verdeeld in 7 tijdvakken. Momenteel bevinden wij ons in het laatste stadium van het 5e tijdvak, de overgang naar het 6e tijdvak is in gang. Deze indeling is gebaseerd op verschillende evolutie-stappen.

Voor dit artikel is van belang dat het 5de tijdvak gekenmerkt wordt door de evolutie van het individu van collectief bewustzijn (familie, stam, ras, natie) naar zelfbewustzijn. De genoemde oorspronkelijke Semieten stonden aan het begin van dit 5de tijdvak. �Overgeslagen hierbij zijn het noemen van bijv. Lemurie en Atlantis, etc.

Tot op heden beschouwen velen alle dingen vanuit een zuiver utilitaristisch � � � � � � �oogpunt. Langzaamaan leert de mens het gebruik van andere krachten, van Goddelijke oorsprong kennen. De evolutie van de mens in karmische zin gaat niet voor eenieder even snel (zie de artikelen over karma in de vorige artikelen).

Zij, die vooroplopen in de evolutie, spelen een belangrijke rol in het totale evolutieproces, waaronder de “Ingewijden”.

De namen van de rassen, die zich in het begin van het 5de tijdvak over de Aarde verspreid hebben zijn :

  • Het Arische ras, dat zuidwaarts naar Indi� (Indonesia, India en de eilandengroep daaromheen) ging.
  • De Babylonische- en Assyrische- Chaldeeuwse rassen
  • De Perzisch – Grieks- Latijnse �rassen.
  • De Keltische rassen (dit moet ruimdenkend gezien worden )�
  • De Angelsaksische en Germaanse rassen.

Uit de vermenging van de verschillende naties , zoals die onder andere in Indonesi�, India, het huidige Amerika en ook Nederland en de verschillende re- en immigraties over de gehele Aarde thans geschiedt, zal ook het zaad komen van het 6de tijdvak.

o-IMMIGRANTS-facebook�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx