Artikel 12

Previous

ARIERS EN DE EVOLUTIE DER RASSEN - Deel 4
Oorspronkelijk gepubliceerd in november 1988


Het NEO- fascisme en de evolutie der rassen - slot

Nabije ontwikkelingen

Muziek zal de voornaamste factor zijn waarop de Russische en Slavische rassen in het algemeen een hoge geestelijke ontwikkeling zullen bereiken.�

De ontwikkeling welke op deze wijze verkregen wordt, is dan weliswaar groots en vreugdevol, doch zal van korte duur zijn, daar dit niet in harmonie is met de evolutie-wetten.�

visuel-musicotherapie-2 med hr


Deze wetten eisen namelijk dat – wil er van een blijvende harmonie sprake zijn – ook evenwicht aanwezig moet zijn. Dit bereikt men slechts door het geestelijk gevoel ( Ziel, Buddhi ) hand in hand met het intellect (de rede) te ontwikkelen, waar vooral het Westen heel hard aan moet werken.

Muziek alleen kan dus daaraan op de lange duur niet voldoen en is slechts een pleister voor de diepe smart en het lijden.
De Rechtvaardige Wet zal op haar tijd de vergoeding daarvoor brengen.
Christos ( Het Licht van de Liefde ) is de grote Eenmakende Leider van het nieuwe tijdvak: “Indien iemand tot Mij komt en haat zijnen Vader, Moeder, Broeder, Zuster, Vrouw, Kind en zijn eigen Leven zelfs, die kan mijn discipel niet zijn“.

Dit betekent niet dat wij onze familiebanden in de steek moeten laten en ons van onze verantwoordelijkheden mogen ontdoen of mogen onderschatten, maar dat wij boven het ego�sme moeten uitstijgen.
Zolang wij in de stoffelijke werelden verblijven is het goed te bedenken dat al onze “banden” slechts tot de stoffelijke vormzijde behoren!

De Ziel-Geesten moeten beseffen (leren), dat zij noch lichamen, noch rassen zijn, doch Ego’s nog verbonden met de Dierlijke Ziel, die naar vervolmaking ofwel loutering streven. Indien de mens dit vergeet en zich met zijn ras vereenzelvigt loopt hij of zij het gevaar erin verstrikt te geraken, ja zelfs ermee ten gronde te gaan, wanneer anderen reeds tot grote hoogten op het Pad dat naar de � � Oerbron toevoert, gestegen zullen zijn.

Het is daarom dat een ieder in het belang van zijn / haar eigen evolutie goed bedenkt wat in het bovenstaande getracht is uiteen te zetten.�

Het is “Maya, de Waan” en uw ijdelheid wat u zwak kan maken. Een zwak punt in u is dan ook bespeelbaar voor o.a. negatieve krachten. Wilt u in positieve zin ontwikkelen, bedenk dan:�

“BEZINT EER GE BEGINT“ en “WAT GE ZAAIT, ZULT GE OOGSTEN” .

Wij hopen dat wij als Esseense groepering en Broederschap met het bovenstaande aan de mensheid een bijdrage hebben kunnen leveren aan VREDE en HARMONIE in het AL en ter voorbereiding aan de volgende fase der positieve evolutie. Tevens danken wij alle Broeders en Zusters, mysteriescholen en Gene Zijde voor hun aandeel in de�positieve evolutieontwikkelingen.

�2019 Stichting de Pyramide | Langeweg 12 | 3262 LE Oud-Beijerland | Tel: 0186 - 84 30 46 |�info@stichtingdepyramide.com
Stichting de Pyramide is het uitvoerend orgaan van het Esseens Esotherisch Genootschap 'De Sphinx